วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

ประโยชน์ของกีฬาแฮนด์บอลประโยชน์ทางด้านร่างกาย
ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกาย ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง
เสริมสร้างความคล่องแคล่ว ความอ่อนตัว ความอดทน
เสริมสร้างระบบประสาท การประสานงานร่วมกับกล้ามเนื้อ
ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตเหมาะสมตามวัย
ช่วยการทำงานของระบบต่างๆ ภายในร่างกาย โดยเฉพาะระบบการใช้พลังงาน

ประโยชน์ทางด้านจิตใจ
ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง หนักแน่น
รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ส่งเสริมความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
ส่งเสริมจิตใจให้เป็นผู้มีความเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว
ส่งเสริมความสุขุมเยือกเย็น และรอบคอบ

ประโยชน์ทางด้านสังคม
ส่งเสริมการมีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา
ส่งเสริมความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี
ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม รู้จักการเข้าสังคม
มีความมั่นใจในตนเองและสามารถวางตัวได้ถูกต้องเมื่ออยู่กับผู้อื่น
ส่งเสริมมิตรภาพที่ดี ทั้งผู้ดู ผู้เล่นและโค้ด
หากทีความสามารถในระดับการแข่งขันต่างๆ ก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้ตนเองและครอบครัว รวมทั้งสังคม ประเทศชาติได้อีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น